Your Guide to China> Shandong Province>>Qingdao Municipality>>Jiaozhou City >Yanghe Town(山东青岛胶州市洋河镇)

Yanghe Town, A division of Jiaozhou City,Shandong Province

In Chinese: 洋河镇
In Pinyin: Yáng Hé Zhèn ;
Administrative Division Code : 370281111;
Post Code : 266000;
Calling Code : 0532
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 鲁B
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 370281
Area Coverage: 128.7 square kilometers;
Population : 58,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Beitancheng Village 北坦城村委会 Běi Tǎn Chéng Cūn Wēi Huì Village
Binxian Village 宾贤村委会 Bīn Xián Cūn Wēi Huì Village
Bozi Village 泊子村委会 Bó Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Caojiazhuang Village 曹家庄村委会 Cáo Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Cuijia Xiaozhuang Village 崔家小庄村委会 Cuī Jiā Xiǎo Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Dacun Village 大村村委会 Dà Cūn Cūn Wēi Huì Village
Dawangjia Village 大王家村委会 Dà Wáng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Daxiangjia Village 大相家村委会 Dà Xiāng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Liujia - Village 刘家-村委会 Líu Jiā - Cūn Wēi Huì - Village
Dengjiazhuang Village 邓家庄村委会 Dèng Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Dongwang Jiazhuang Village 东王家庄村委会 Dōng Wáng Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Dongxiaokuang Village 东小夼村委会 Dōng Xiǎo Kuǎng Cūn Wēi Huì Village
Dongcheng Village 董城村委会 Dǒng Chéng Cūn Wēi Huì Village
Fangjia Village 房家村委会 Fáng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Gaojiaying Village 高家茔村委会 Gāo Jiā Yíng Cūn Wēi Huì Village
Gushanbo Village 孤山泊村委会 Gū Shān Bó Cūn Wēi Huì Village
Guojia Xiaozhuang Village 郭家小庄村委会 Guō Jiā Xiǎo Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Hexifan Village 河西范村委会 Hé Xī Fàn Cūn Wēi Huì Village
Hexiguo Village 河西郭村委会 Hé Xī Guō Cūn Wēi Huì Village
Hexili Village 河西李村委会 Hé Xī Lǐ Cūn Wēi Huì Village
Heishanqian Village 黑山前村委会 Hēi Shān Qián Cūn Wēi Huì Village
Heituling Village 黑土岭村委会 Hēi Tǔ Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Dujia Henggou Village 杜家横沟村委会 Dù Jiā Héng Gōu Cūn Wēi Huì Village
Houchenghai Village 后澄海村委会 Hòu Chéng Hǎi Cūn Wēi Huì Village
Houkuang Village 后夼村委会 Hòu Kuǎng Cūn Wēi Huì Village
Huangdun Village 黄墩村委会 Huáng Dūn Cūn Wēi Huì Village
Jihou Xinzhuang Village 集后辛庄村委会 Jí Hòu Xīn Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Jianggezhuang Village 姜戈庄村委会 Jiāng Gē Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Jiangmazhuang Village 姜马庄村委会 Jiāng Mǎ Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Kuangwangzhuang Village 匡王庄村委会 Kuāng Wáng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Lengjia Village 冷家村委会 Lěng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Lengjiafen Village 冷家坟村委会 Lěng Jiā Fén Cūn Wēi Huì Village
Ligaozhuang Village 李高庄村委会 Lǐ Gāo Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Lijiatun Village 李家屯村委会 Lǐ Jiā Tún Cūn Wēi Huì Village
Lizihang Village 李子行村委会 Lǐ Zǐ Xíng Cūn Wēi Huì Village
Linyang Village Committee 临洋村委会 Lín Yáng Cūn Wēi Huì Village Committee
Nanguanzhuang Village 南官庄村委会 Nán Guān Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Nantancheng Village 南坦城村委会 Nán Tǎn Chéng Cūn Wēi Huì Village
Niulangou Village 牛栏沟村委会 Níu Lán Gōu Cūn Wēi Huì Village
Nuozhuang Village 挪庄村委会 Nuó Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Peijia Village 裴家村委会 Péi Jiā Cūn Wēi Huì Village
Qianchenghai Village 前澄海村委会 Qián Chéng Hǎi Cūn Wēi Huì Village
Qiankuang Village 前夼村委会 Qián Kuǎng Cūn Wēi Huì Village
Qinjiazhuang Village 秦家庄村委会 Qín Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Qujialu Village 曲家芦村委会 Qū Jiā Lú Cūn Wēi Huì Village
Shansi Village 山寺村委会 Shān Sì Cūn Wēi Huì Village
Shanxiangjia Village 山相家村委会 Shān Xiāng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Shanzhou Village 山周村委会 Shān Zhōu Cūn Wēi Huì Village
Shanzi Village 山子村委会 Shān Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Shaoyaowa Village 芍药洼村委会 Sháo Yào Wā Cūn Wēi Huì Village
Shenshanhou Village 神山后村委会 Shén Shān Hòu Cūn Wēi Huì Village
Shenshantun Village 神山屯村委会 Shén Shān Tún Cūn Wēi Huì Village
Shenshanxi Village 神山西村委会 Shén Shān Xī Cūn Wēi Huì Village
Shimutian Village 十亩田村委会 Shí Mǔ Tián Cūn Wēi Huì Village
Shigou Village 石沟村委会 Shí Gōu Cūn Wēi Huì Village
Shimenzi Village 石门子村委会 Shí Mén Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Shiqianzhuang Village 石前庄村委会 Shí Qián Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Shimai Village 市买村委会 Shì Mǎi Cūn Wēi Huì Village
Sidong Village 寺东村委会 Sì Dōng Cūn Wēi Huì Village
Songjia Village 宋家村委会 Sòng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Weijiazhuang Village 魏家庄村委会 Wèi Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Woluozi Village 窝洛子村委会 Wō Luò Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Xiwang Jiazhuang Village 西王家庄村委会 Xī Wáng Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xianggou Village 相沟村委会 Xiāng Gōu Cūn Wēi Huì Village
Xiangdian Village 香甸村委会 Xiāng Diàn Cūn Wēi Huì Village
Xiaowangjia Village 小王家村委会 Xiǎo Wáng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xiaowangyi Village 小王邑村委会 Xiǎo Wáng Yì Cūn Wēi Huì Village
Xiaoyao Village 小尧村委会 Xiǎo Yáo Cūn Wēi Huì Village
Yaowa Village 尧洼村委会 Yáo Wā Cūn Wēi Huì Village
Youfang Village 油坊村委会 Yóu Fāng Cūn Wēi Huì Village
Yujiazhuang Village 于家庄村委会 Yú Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Yuanjiafen Village 袁家坟村委会 Yuán Jiā Fén Cūn Wēi Huì Village
Yuanjia Xiaozhuang Village 袁家小庄村委会 Yuán Jiā Xiǎo Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Zhanjia Village 战家村委会 Zhàn Jiā Cūn Wēi Huì Village
Zhangjia Village 张家村委会 Zhāng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Zhangjiaying Village 张家茔村委会 Zhāng Jiā Yíng Cūn Wēi Huì Village
Zhangcun Village 仉村村委会 Zhǎng Cūn Cūn Wēi Huì Village
Zhangguanzhai Village 仉官寨村委会 Zhǎng Guān Zhài Cūn Wēi Huì Village
Zhaowen Village 昭文村委会 Zhāo Wén Cūn Wēi Huì Village
Nanzhao Jiazhuang Village 南赵家庄村委会 Nán Zhào Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Zhongjia Xinzhuang Village 钟家辛庄村委会 Zhōng Jiā Xīn Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Zhongjiazhuang Village 仲家庄村委会 Zhòng Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Zhoucun Village 周村村委会 Zhōu Cūn Cūn Wēi Huì Village
Zhuji Village 朱季村委会 Zhū Jì Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Fu′an Sub-District [in Chinese] 阜安街道
Zhongyun Sub-District [in Chinese] 中云街道
Beiguan Sub-District [in Chinese] 北关街道
Sanlihe Sub-District [in Chinese] 三里河街道
Yunxi Sub-District [in Chinese] 云溪街道
Yinghai Sub-District [in Chinese] 营海街道
Jiaodong Sub-District [in Chinese] 胶东街道
Jiaolai Town [in Chinese] 胶莱镇
Madian Town [in Chinese] 马店镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12