Information about provinces, cities, counties,towns in China
Set Homepage
Add Favorite
Sign in || Sign Up

Your Guide to China>> Great Regions


China is divided into 6 traditional great regions: Northeast China, North China, Northwest China, Southwest China, East China, Central South China (usually divided into Central China and South China).

Great Region Provinces area (sq.km)population (in mil.)Provincial Capital
Northeast China Heilongjiang 460,000 38.24Harbin
Jilin 190,000 27.3Changchun
Liaoning 150,000 42.98Shenyang
North China Beijing 16,800 17.55 Dongcheng
Hebei 190,000 69.43 Shijiazhuang
Inner Mongolia 1,180,000 24.05 Hohhot
Shanxi 160,000 33.93 Taiyuan
Tianjin 12,000 11.15 Heping
Northwest China Gansu 430,000 26.19 Lanzhou
Ningxia 66,000 6.1 Yinchuan
Qinghai 720,000 5.52 Xining
Shaanxi 210,000 37.48 Xian
Xinjiang 1,660,000 20.95 Urumq
East China Anhui 140,000 61.18 Hefei
Fujian 121,300 35.81 Fuzhou
Jiangsu 100,000 76.25 Nanjing
Jiangxi 170,000 43.68 Nanchang
Shandong 160,000 93.67 Jinan
Shanghai 6,369 18.58 Huangpu
Zhejiang 100,000 50.6 Hangzhou
Central SouthCentral China Henan 170,000 93.6 Zhengzhou
Hubei 190,000 56.99 Wuhan
Hunan 210,000 63.55 Changsha
South China Guangdong 180,000 94.49 Guangzhou
Guangxi 240,000 47.68 Nanning
Hainan 34,000 8.45 Haikou
Southwest China Guizhou 180,000 39.75 Guiyang
Sichuan 490,000 81.27 Chengdu
Tibet 1,230,000 2.84 Lhasa
Yunnan 390,000 45.14 Kunming
Chongqing 82,000 28.16 Yuzhong

Directory

Government Directory
Banks Directory
Sports Facilities Directory
Hospitals Directory
Recreation Directory

Guide

Railway Guide
Airport Guide
Tour Guide
Hotel Guide
Restaurant Guide
Shopping Guide

Searching and Locating

IP Locator
Citizen ID Number Locator
Mob/Fix Phone No. Locator
Zip Number Locator
Area Searching
Street Searching

Hot Cities

Shanghai City
Beijing City
Guangzhou City
Shenzhen City
Hangzhou City
Yiwu City

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12