Your Guide to China> Ningxia Hui Aut. Region>>Guyuan Municipality>>Xiji County >Xinglong Town(宁夏固原西吉县兴隆镇)

Xinglong Town, A division of Xiji County,Ningxia Hui Aut. Region

In Chinese: 兴隆镇
In Pinyin: Xīng Lōng Zhèn ;
Administrative Division Code : 640422101;
Post Code : 756000;
Calling Code : 0954
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 宁D
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 640422
Area Coverage: 85.1 square kilometers;
Population : 17,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Xinglong Neighborhood 兴隆居委会 Xīng Lōng Jū Wēi Huì Neighborhood
Xinglong Village 兴隆村 Xīng Lōng Cūn Village
Luojiazhuang Village 罗家庄村 Luō Jiā Zhuāng Cūn Village
Chuankou Village 川口村 Chuān Kǒu Cūn Village
Wangjiahe Village 王家河村 Wáng Jiā Hé Cūn Village
Danbei Village 单北村 Dān Běi Cūn Village
Dannan Village 单南村 Dān Nán Cūn Village
Wangjiagou Village 王家沟村 Wáng Jiā Gōu Cūn Village
Chentianyu Village 陈田玉村 Chén Tián Yù Cūn Village
Yangmao Village 杨茂村 Yáng Mào Cūn Village
Yaodu Village 姚杜村 Yáo Dù Cūn Village
Majiazui Village 马家嘴村 Mǎ Jiā Zuǐ Cūn Village
Gongyi Village 公易村 Gōng Yì Cūn Village
Xinhe Village 新合村 Xīn Hé Cūn Village
Yuecha Village 岳岔村 Yuè Chà Cūn Village
Shangcun Village 上村 Shàng Cūn Village
Dongdong Village 洞洞村 Dòng Dòng Cūn Village
Xiye Village 西冶村 Xī Yě Cūn Village
Mabu Village 马堡村 Mǎ Bǎo Cūn Village
Liuyu Village 刘玉村 Líu Yù Cūn Village
Daiduan Village 代段村 Dài Duàn Cūn Village
Xiaoduan Village 小段村 Xiǎo Duàn Cūn Village
Yuqiao Village 玉桥村 Yù Qiáo Cūn Village
Dacha Village 大岔村 Dà Chà Cūn Village
Tangcha Village 唐岔村 Táng Chà Cūn Village
Huangcha Village 黄岔村 Huáng Chà Cūn Village
Zhangqi Village 张齐村 Zhāng Qí Cūn Village
Xiafan Village 下范村 Xià Fàn Cūn Village
Tuanzhuang Village 团庄村 Tuán Zhuāng Cūn Village
Fanjiagou Village 范家沟村 Fàn Jiā Gōu Cūn Village
Zhangjiezi Village 张节子村 Zhāng Jiē Zǐ Cūn Village
Xiabuzi Village 下堡子村 Xià Bǎo Zǐ Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Jiqiang Town [in Chinese] 吉强镇
Pingfeng Town [in Chinese] 平峰镇
Xinying Township [in Chinese] 新营乡
Hongyao Township [in Chinese] 红耀乡
Tianping Township [in Chinese] 田坪乡
Majian Township [in Chinese] 马建乡
Zhenhu Township [in Chinese] 震湖乡
Xingping Township [in Chinese] 兴平乡
Xitan Township [in Chinese] 西滩乡

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12