Your Guide to China> Shandong Province>>Qingdao Municipality>>Jiaozhou City >Jiaolai Town(山东青岛胶州市胶莱镇)

Jiaolai Town, A division of Jiaozhou City,Shandong Province

In Chinese: 胶莱镇
In Pinyin: Jiāo Lái Zhèn ;
Administrative Division Code : 370281100;
Post Code : 266000;
Calling Code : 0532
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 鲁B
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 370281
Area Coverage: 85 square kilometers;
Population : 43,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Beidianzi Village 北店子村委会 Běi Diàn Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Beiwangzhu Village 北王珠村委会 Běi Wáng Zhū Cūn Wēi Huì Village
Canggutun Village 苍古屯村委会 Cāng Gǔ Tún Cūn Wēi Huì Village
Chenjia Zhazi Village 陈家闸子村委会 Chén Jiā Zhá Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Chenjia Village Committee 陈家村委会 Chén Jiā Cūn Wēi Huì Village Committee
Chongjiaobu Village 冲角埠村委会 Chōng Jiǎo Bù Cūn Wēi Huì Village
Dahui Village 大回村委会 Dà Huí Cūn Wēi Huì Village
Dazhaojia Village 大赵家村委会 Dà Zhào Jiā Cūn Wēi Huì Village
Diaojiaqiu Village 刁家丘村委会 Diāo Jiā Qīu Cūn Wēi Huì Village
Dongling Village 东岭村委会 Dōng Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Goudong Village 沟东村委会 Gōu Dōng Cūn Wēi Huì Village
Gouli Village 沟里村委会 Gōu Lǐ Cūn Wēi Huì Village
Gouxi Village 沟西村委会 Gōu Xī Cūn Wēi Huì Village
Gulan Village 古兰村委会 Gǔ Lán Cūn Wēi Huì Village
Guojiazhuang Village 郭家庄村委会 Guō Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Henan Village 河南村委会 Hé Nán Cūn Wēi Huì Village
Hongwei Village 红卫村委会 Hóng Wèi Cūn Wēi Huì Village
Houhan Village 后韩村委会 Hòu Hán Cūn Wēi Huì Village
Huaboding Village 花卜顶村委会 Huā Bo Dǐng Cūn Wēi Huì Village
Huangniya Village 黄泥崖村委会 Huáng Ní Yá Cūn Wēi Huì Village
Jiangjiajie Village 姜家街村委会 Jiāng Jiā Jiē Cūn Wēi Huì Village
Jiejia Dagao Village 解家大高村委会 Jiě Jiā Dà Gāo Cūn Wēi Huì Village
Huayuan Village 花园村委会 Huā Yuán Cūn Wēi Huì Village
Liujiahuang Village 刘家荒村委会 Líu Jiā Huāng Cūn Wēi Huì Village
Liujia Zhazi Village 刘家闸子村委会 Líu Jiā Zhá Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Maiqiu Village 麦丘村委会 Mài Qīu Cūn Wēi Huì Village
Mengjia Village 孟家村委会 Mèng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Mengjiazhuang Village 孟家庄村委会 Mèng Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Nandianzi Village 南店子村委会 Nán Diàn Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Nandingzi Village 南顶子村委会 Nán Dǐng Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Nanwangtuan Village 南王疃村委会 Nán Wáng Tuǎn Cūn Wēi Huì Village
Nanwangzhu Village 南王珠村委会 Nán Wáng Zhū Cūn Wēi Huì Village
Qianhan Village 前韩村委会 Qián Hán Cūn Wēi Huì Village
Qianjin Village 前进村委会 Qián Jìn Cūn Wēi Huì Village
Shagou Village 沙沟村委会 Shā Gōu Cūn Wēi Huì Village
Shaliang Second Village 沙梁二村委会 Shā Liáng èr Cūn Wēi Huì Second Village
Shaliang Third Village 沙梁三村委会 Shā Liáng Sān Cūn Wēi Huì Third Village
Shaliang First Village 沙梁一村委会 Shā Liáng Yī Cūn Wēi Huì First Village
Shiwu Mudi Village 十五亩地村委会 Shí Wǔ Mǔ Dì Cūn Wēi Huì Village
Sunjia Dagao Village 孙家大高村委会 Sūn Jiā Dà Gāo Cūn Wēi Huì Village
Tianchengtun Village 田成屯村委会 Tián Chéng Tún Cūn Wēi Huì Village
Tiejiazhuang Village 铁家庄村委会 Tiě Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Wangtuan Liujia Village 王疃刘家村委会 Wáng Tuǎn Líu Jiā Cūn Wēi Huì Village
Wangtuan Miaoxi Village 王疃庙西村委会 Wáng Tuǎn Miào Xī Cūn Wēi Huì Village
Wangtuan Qiaojia Village 王疃乔家村委会 Wáng Tuǎn Qiáo Jiā Cūn Wēi Huì Village
Wangtuan Wangjia Village 王疃王家村委会 Wáng Tuǎn Wáng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Wangtuan Wujia Village 王疃吴家村委会 Wáng Tuǎn Wú Jiā Cūn Wēi Huì Village
Wangtuan Xiaojing Village 王疃小井村委会 Wáng Tuǎn Xiǎo Jǐng Cūn Wēi Huì Village
Wulihou Village 五里堠村委会 Wǔ Lǐ Hòu Cūn Wēi Huì Village
Xibeizhuang Village 西北庄村委会 Xī Běi Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xiling Village 西岭村委会 Xī Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Xiajiazhuang Village 夏家庄村委会 Xià Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xiaogao Lijia Village 小高李家村委会 Xiǎo Gāo Lǐ Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xiaogao Qijia Village 小高戚家村委会 Xiǎo Gāo Qī Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xiaogao Yujia Village 小高于家村委会 Xiǎo Gāo Yú Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xiaogao Zhangjia Village 小高张家村委会 Xiǎo Gāo Zhāng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xiaohui Village 小回村委会 Xiǎo Huí Cūn Wēi Huì Village
Xiaozhaojia Village 小赵家村委会 Xiǎo Zhào Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xinzhuang Village 辛庄村委会 Xīn Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xujia Zhazi Village 徐家闸子村委会 Xú Jiā Zhá Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Yangjiazhuang Village 杨家庄村委会 Yáng Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Yinjiazhuang Village 尹家庄村委会 Yǐn Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Zhaziji Village 闸子集村委会 Zhá Zǐ Jí Cūn Wēi Huì Village
Zhanjiazhuang Village 占家庄村委会 Zhān Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Zhangjia Dagao Village 张家大高村委会 Zhāng Jiā Dà Gāo Cūn Wēi Huì Village
Zhaojia Dagao Village 赵家大高村委会 Zhào Jiā Dà Gāo Cūn Wēi Huì Village
Zhaojia Zhazi Village 赵家闸子村委会 Zhào Jiā Zhá Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Zhongjia Dagao Village 中家大高村委会 Zhōng Jiā Dà Gāo Cūn Wēi Huì Village
Zhongwangzhu Village 中王珠村委会 Zhōng Wáng Zhū Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Fu′an Sub-District [in Chinese] 阜安街道
Zhongyun Sub-District [in Chinese] 中云街道
Beiguan Sub-District [in Chinese] 北关街道
Sanlihe Sub-District [in Chinese] 三里河街道
Yunxi Sub-District [in Chinese] 云溪街道
Yinghai Sub-District [in Chinese] 营海街道
Jiaodong Sub-District [in Chinese] 胶东街道
Madian Town [in Chinese] 马店镇
Ligezhuang Town [in Chinese] 李哥庄镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12