Your Guide to China> Guangdong Province>>Guangzhou Municipality>>Zengcheng District >Shitan Town(广东广州增城区石滩镇)

Shitan Town, A division of Zengcheng District,Guangdong Province

In Chinese: 石滩镇
In Pinyin: Shí Tān Zhèn ;
Administrative Division Code : 440183102;
Post Code : 510000;
Calling Code : 020
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 粤A
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 440183
Area Coverage: 184 square kilometers;
Population : 110,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Shitan Community Neighborhood 石滩社区居委会 Shí Tān Shè Qū Jū Wēi Huì Community Neighborhood
Sanjiang Community Neighborhood 三江社区居委会 Sān Jiāng Shè Qū Jū Wēi Huì Community Neighborhood
Shazhuang Community Neighborhood 沙庄社区居委会 Shā Zhuāng Shè Qū Jū Wēi Huì Community Neighborhood
Zhengtian Village 郑田村委会 Zhèng Tián Cūn Wēi Huì Village
Tangtou Village 塘头村委会 Táng Tóu Cūn Wēi Huì Village
Xiantang Village 仙塘村委会 Xiān Táng Cūn Wēi Huì Village
Hengling Village 横岭村委会 Héng Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Maxiu Village 马修村委会 Mǎ Xīu Cūn Wēi Huì Village
Gangbei Village 岗贝村委会 Gǎng Bèi Cūn Wēi Huì Village
Shawei Village 沙尾村委会 Shā Wěi Cūn Wēi Huì Village
Tianbian Village 田边村委会 Tián Biān Cūn Wēi Huì Village
Jiexin Village 街心村委会 Jiē Xīn Cūn Wēi Huì Village
Guwu Village 顾屋村委会 Gù Wū Cūn Wēi Huì Village
Gaomen Village 高门村委会 Gāo Mén Cūn Wēi Huì Village
Yuanzhou Village 元洲村委会 Yuán Zhōu Cūn Wēi Huì Village
Bijiang Village 碧江村委会 Bì Jiāng Cūn Wēi Huì Village
Mache Village 麻车村委会 Mā Chē Cūn Wēi Huì Village
Zengtang Village 增塘村委会 Zēng Táng Cūn Wēi Huì Village
Shihu Village 石湖村委会 Shí Hú Cūn Wēi Huì Village
Nanbo Village 南博村委会 Nán Bó Cūn Wēi Huì Village
Shalong Village 沙陇村委会 Shā Lǒng Cūn Wēi Huì Village
Baijiang Village 白江村委会 Bái Jiāng Cūn Wēi Huì Village
Shitou Village 石头村委会 Shí Tóu Cūn Wēi Huì Village
Shixia Village 石厦村委会 Shí Shà Cūn Wēi Huì Village
Yuepu Village 岳埔村委会 Yuè Pǔ Cūn Wēi Huì Village
Huangpu Village 凰埔村委会 Huáng Pǔ Cūn Wēi Huì Village
Xiewu Village 谢屋村委会 Xiè Wū Cūn Wēi Huì Village
Qiaotou Village 桥头村委会 Qiáo Tóu Cūn Wēi Huì Village
Dengbei Village 灯孛村委会 Dēng Bèi Cūn Wēi Huì Village
Jiushanxia Village 旧山吓村委会 Jìu Shān Xià Cūn Wēi Huì Village
Xinshanxia Village 新山吓村委会 Xīn Shān Xià Cūn Wēi Huì Village
Shatou Village 沙头村委会 Shā Tóu Cūn Wēi Huì Village
Gangwei Village 岗尾村委会 Gǎng Wěi Cūn Wēi Huì Village
Jinlansi Village 金兰寺村委会 Jīn Lán Sì Cūn Wēi Huì Village
Shuilong Village 水龙村委会 Shuǐ Lóng Cūn Wēi Huì Village
Xitou Village 溪头村委会 Xī Tóu Cūn Wēi Huì Village
Tangkou Village 塘口村委会 Táng Kǒu Cūn Wēi Huì Village
Tianqiao Village 田桥村委会 Tián Qiáo Cūn Wēi Huì Village
Yuanmei Village 元美村委会 Yuán Měi Cūn Wēi Huì Village
Kuihu Village 葵湖村委会 Kuí Hú Cūn Wēi Huì Village
Tianxin Village 田心村委会 Tián Xīn Cūn Wēi Huì Village
Yuangang Village 元岗村委会 Yuán Gǎng Cūn Wēi Huì Village
Shangtang Village 上塘村委会 Shàng Táng Cūn Wēi Huì Village
Xiawei Village 下围村委会 Xià Wéi Cūn Wēi Huì Village
Tujiang Village 土江村委会 Tǔ Jiāng Cūn Wēi Huì Village
Longdi Village 龙地村委会 Lóng Dì Cūn Wēi Huì Village
Xiagang Village 吓岗村委会 Xià Gǎng Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Licheng Sub-District [in Chinese] 荔城街道
Zengjiang Sub-District [in Chinese] 增江街道
Zhucun Sub-District [in Chinese] 朱村街道
Xintang Town [in Chinese] 新塘镇
Zhongxin Town [in Chinese] 中新镇
Zhengguo Town [in Chinese] 正果镇
Paitan Town [in Chinese] 派潭镇
Xiaolou Town [in Chinese] 小楼镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12