Your Guide to China> Shandong Province>>Yantai Municipality>>Haiyang City >Xiaoji Town(山东烟台海阳市小纪镇)

Xiaoji Town, A division of Haiyang City,Shandong Province

In Chinese: 小纪镇
In Pinyin: Xiǎo Jǐ Zhèn ;
Administrative Division Code : 370687107;
Post Code : 264000;
Calling Code : 0535
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 鲁F
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 370687
Area Coverage: 170.2 square kilometers;
Population : 60,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Xiaoji Village 小纪村委会 Xiǎo Jǐ Cūn Wēi Huì Village
Wuhuling Village 五虎岭村委会 Wǔ Hǔ Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Huaishudi Village 槐树底村委会 Huái Shù Dǐ Cūn Wēi Huì Village
Ting′erya Village 亭儿崖村委会 Tíng ér Yá Cūn Wēi Huì Village
Tiaozhoukuang Village 笤帚夼村委会 Tiáo Zhǒu Kuǎng Cūn Wēi Huì Village
Jijiadian Village 纪家店村委会 Jǐ Jiā Diàn Cūn Wēi Huì Village
Beidoushan Village 北斗山村委会 Běi Dǒu Shān Cūn Wēi Huì Village
Dongliyuan Village 东梨园村委会 Dōng Lí Yuán Cūn Wēi Huì Village
Shima Tuantou Village 石马疃头村委会 Shí Mǎ Tuǎn Tóu Cūn Wēi Huì Village
Yutuanzhuang Village 榆疃庄村委会 Yú Tuǎn Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Housha Buqian Village 后沙埠前村委会 Hòu Shā Bù Qián Cūn Wēi Huì Village
Qiansha Buqian Village 前沙埠前村委会 Qián Shā Bù Qián Cūn Wēi Huì Village
Xizhai Zitou Village 西宅子头村委会 Xī Zhái Zǐ Tóu Cūn Wēi Huì Village
Laogushan Village 老古山村委会 Lǎo Gǔ Shān Cūn Wēi Huì Village
Diaopan Village 钓泮村委会 Diào Pàn Cūn Wēi Huì Village
Chenjiatuan Village 陈家疃村委会 Chén Jiā Tuǎn Cūn Wēi Huì Village
Xiujiatuan Village 秀家疃村委会 Xìu Jiā Tuǎn Cūn Wēi Huì Village
Xinzhuangtou Village 新庄头村委会 Xīn Zhuāng Tóu Cūn Wēi Huì Village
Fenghuang Village 凤凰村委会 Fèng Huáng Cūn Wēi Huì Village
Xiaodiaojia Village 小刁家村委会 Xiǎo Diāo Jiā Cūn Wēi Huì Village
Dadiaojia Village 大刁家村委会 Dà Diāo Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xianiantou Village 下碾头村委会 Xià Niǎn Tóu Cūn Wēi Huì Village
Xikou Village 西口村委会 Xī Kǒu Cūn Wēi Huì Village
Beisanguan Village 北三官村委会 Běi Sān Guān Cūn Wēi Huì Village
Dafutuan Village 大夫疃村委会 Dà Fū Tuǎn Cūn Wēi Huì Village
Shanshuikuang Village 山水夼村委会 Shān Shuǐ Kuǎng Cūn Wēi Huì Village
Watangbu Village 瓦塘埠村委会 Wǎ Táng Bù Cūn Wēi Huì Village
Nantai Village 南台村委会 Nán Tāi Cūn Wēi Huì Village
Xisanguan Village 西三官村委会 Xī Sān Guān Cūn Wēi Huì Village
Nanbu Village 南埠村委会 Nán Bù Cūn Wēi Huì Village
Dongsanguan Village 东三官村委会 Dōng Sān Guān Cūn Wēi Huì Village
Xiwei Yuantou Village 西苇园头村委会 Xī Wěi Yuán Tóu Cūn Wēi Huì Village
Dongwei Yuantou Village 东苇园头村委会 Dōng Wěi Yuán Tóu Cūn Wēi Huì Village
Beisuo Gezhuang Village 北索格庄村委会 Běi Suǒ Gē Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xisuo Gezhuang Village 西索格庄村委会 Xī Suǒ Gē Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Dongsuo Gezhuang Village 东索格庄村委会 Dōng Suǒ Gē Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xiyekou Village 西野口村委会 Xī Yě Kǒu Cūn Wēi Huì Village
Dongyekou Village 东野口村委会 Dōng Yě Kǒu Cūn Wēi Huì Village
Shanwangjia Village 山汪家村委会 Shān Wāng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Quanshuitou Village 泉水头村委会 Quán Shuǐ Tóu Cūn Wēi Huì Village
Dongtu Duitou Village 东土堆头村委会 Dōng Tǔ Duī Tóu Cūn Wēi Huì Village
Jufengtou Village 驹凤头村委会 Jū Fèng Tóu Cūn Wēi Huì Village
Lujiagou Village 鲁家沟村委会 Lǔ Jiā Gōu Cūn Wēi Huì Village
Nanhonggou Village 南洪沟村委会 Nán Hóng Gōu Cūn Wēi Huì Village
Xiaze Village 夏泽村委会 Xià Zé Cūn Wēi Huì Village
Zituihou Village 子推后村委会 Zǐ Tuī Hòu Cūn Wēi Huì Village
Lijiatuan Village 李家疃村委会 Lǐ Jiā Tuǎn Cūn Wēi Huì Village
Heye Shanhou Village 荷叶山后村委会 Hé Yè Shān Hòu Cūn Wēi Huì Village
Xiahu Longtou Village 下虎龙头村委会 Xià Hǔ Lóng Tóu Cūn Wēi Huì Village
Miaojiagou Village 苗家沟村委会 Miáo Jiā Gōu Cūn Wēi Huì Village
Wangsu Village 望宿村委会 Wàng Sù Cūn Wēi Huì Village
Lutuan Village 鲁疃村委会 Lǔ Tuǎn Cūn Wēi Huì Village
Gujiakuang Village 古家夼村委会 Gǔ Jiā Kuǎng Cūn Wēi Huì Village
Jiagezhuang Village 夹格庄村委会 Jiā Gē Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Shanghu Longtou Village 上虎龙头村委会 Shàng Hǔ Lóng Tóu Cūn Wēi Huì Village
Dajinqing Village 大金青村 Dà Jīn Qīng Cūn Village
Huangya Village 黄崖村委会 Huáng Yá Cūn Wēi Huì Village
Dameng Gezhuang Village 大孟格庄村委会 Dà Mèng Gē Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Niugenshu Village 牛根树村委会 Níu Gēn Shù Cūn Wēi Huì Village
Nanmeng Gezhuang Village 南孟格庄村委会 Nán Mèng Gē Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Shegezhuang Village 佘格庄村委会 Shé Gē Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Dayang Gezhuang Village 大杨格庄村委会 Dà Yáng Gē Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xiaoyang Gezhuang Village 小杨格庄村委会 Xiǎo Yáng Gē Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Sangzikou Village 桑梓口村委会 Sāng Zǐ Kǒu Cūn Wēi Huì Village
Shuyuan Village 书院村委会 Shū Yuàn Cūn Wēi Huì Village
Xinjiakuang Village 辛家夼村委会 Xīn Jiā Kuǎng Cūn Wēi Huì Village
Dabozi Village 大泊子村委会 Dà Bó Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Qianbozi Village 前泊子村委会 Qián Bó Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Houheshan Village 后河山村委会 Hòu Hé Shān Cūn Wēi Huì Village
Zhongshankuang Village 中山夼村委会 Zhōng Shān Kuǎng Cūn Wēi Huì Village
Ankuang Village 安夼村委会 ān Kuǎng Cūn Wēi Huì Village
Xidong Gezhuang Village 西董格庄村委会 Xī Dǒng Gē Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Dongdong Gezhuang Village 东董格庄村委会 Dōng Dǒng Gē Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Sima Guanzhuang Village 司马官庄村委会 Sī Mǎ Guān Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Yahou Village 崖后村委会 Yá Hòu Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Fangyuan Sub-District [in Chinese] 方圆街道
Dongcun Sub-District [in Chinese] 东村街道
Fengcheng Sub-District [in Chinese] 凤城街道
Liugezhuang Town [in Chinese] 留格庄镇
Panshidian Town [in Chinese] 盘石店镇
Guocheng Town [in Chinese] 郭城镇
Xujiadian Town [in Chinese] 徐家店镇
Facheng Town [in Chinese] 发城镇
Xingcun Town [in Chinese] 行村镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12